369 HET KORTENBOSCH. Bijlage D. Assendelft. Hollandt. Request van Anna van Aen den Hove van in den voorss. Cortenbosch dimmende of incomende anders dan deur de poorten ofte eenigh vandien de voorn, wallen heiningen breeckende, eenigh houdt houwende, ofte vruchten aldaer nemende, soo dick ende menighmael als dat geschien sal elck persoon hetzij man, wijf of kindt beslaen in een boete van ses ponden tot xl grooten Vlaems elck pondt. Sullen wijders de breukige gijselen ende vangen ende alsoo .gevangen brengen op de Voorpoorte ende ge- vangenisse van de voorss. Hove omme hunlieden te bedwingen totte betalinge van de voorss. boeten. Sullen alle tgene voorss. is doen met goede voorsightig- heidt ende kennisse van saecken en den heer van Corten bosch voornoemt aenstonds adverteren van tgene bij henlieden sal wesen verricht. Remonstreert met behoorlijcke reverentie vrouwe Anna van Assendelft, vrouwe tot Assendelft, Heemskerck, Castricom etc. hoe dat haer Remonstrante als erffgenaem van heer Gerrit goeder memorie, in sijn leven heere tot Assendelft, Heemskerck, Castricom etc. competerende is zeeckere huysinge staende in ’t Cortenbosch mettet landt ende warande, geboomte daeraen gelegen ende op staende, te leen gehouden van de graeffelyckheijt van Hollandt, zijnde eertijts een plaetse geweest bewalt, begraven ende met twee poorten geslooten, zijnde de voorss. plaetse eerstijt genaemt geweest het Corte-bosch, idem de warande, ende alhoewel mitsdyen in ’t vermogen nyet en was 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 393