37° HET KORTENBOSCH. de ende vande Magistraten van den Hage tegens wille ende danck van de vrouwe Remonstrante zeeckere plaetse op ’t voorss. landt te doen aflsteken met intentie om aldaer te stellen zeeckere Coren-molen, soo ist nochtans dat die van voorss. Magistraet heeft gelieft sulcx datelycken feytelicken te doen de Remonstrante ongeroupen ende ongehoort, nyettegenstaende dat die van de voorss. Magi straet van den Hage geen verder recht vercregen hebben als om drye wint coorenmolens te mogen stellen, ’t welck alsoo zijn wegen van feyten, die de vrouwe Remonstrante niet gehouden is te gedoogen alsoo haer met sulcke middelen haer eygen goet affhandich gemaeckt soude werden tegens haer wille ende danck ende tot haer merckelycke groote prejudicie ende verderff van ’t voorss. lant, derhalven de vrouwe Remonstrante benoodicht wert ’t officie van den Hove daer tegens te imploreren. Ver- souckende appoinctement penael waer bij den voorss. heeren Magistraten van den Hage ende allen anderen des noot zijnde, van wegen de hooge Overicheyt bevolen werde op een groote peyne daertegens te verbeuren d’ affsteeckinge van ’t voorss. lant, affgravinge van ’t zelve metten gevolge ende aencleven van dyen als qualyk ende ’t onrechte gedaen, costeloos en de schadeloos aft' te doen, met interdictie van gelycken meer te doen ende met het voorgenomen werck voort te gaen ende te be- taelen de costen hyeromme gedaenende in cas van oppositie de voorss. interdictie penael stadthoudende tot dat parthijen gehoort anders sal zijn geordonneert onder presentatie dat de vrouwe Remonstrante te vreden is tot gerieff van den Hage eene Cooren-molen op ’t voorss. lant te stellen. Zij d’ opposanten dagh beteijckent voor den voorschreven Hove omme te seggen de redenen van dyen ende voorts te procederen als nae rechten. Twelck doende etc. 1623

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 394