n°. 3. 374 HET KORTENBOSCH. n°. 2. geregtigheden en lasten, waartoe en zoodanig als den tegenwoordigen eigenaar geregtigd of gehouden is. x) Een hecht, sterk, weldoortimmerd huis, èrf, schuur en snuiver, mitsgaders 2 bunders, 78 roeden en 99 ellen allerbest warmoesland daarachter; alles staande en ge legen aan de Zuidwest Binnen Cingel te ’s Gravenhage, wijk A no. 30. Verponding no. 37. Bekend bij het ka daster onder sectie C nos. 5, 6, 7, 8, 11, 12, 91, 92, 101 tot en met n°. 112 en n°. 156 tot en met n°. 159; bekend nu of van ouds ten zuidwesten de Zuidwest Binnen Cingel ende Valkmolen; ten noordwesten de Haan Molen, de Bleekerij genaamd de Zon en de erf genamen van den heer Weijer; ten noordoosten de ge- meene laan van Kortenbosch en ten zuidoosten onder scheidene eigenaren in het Westeinde. 2) Een hecht, sterk, weldoortimmerd huis en erf met eene werf en schuur, mitsgaders de laan van het Kortenbosch daarachter, de laan uit het hek of de poort, lang 94 ellen 2 palmen en breed 4 ellen; alles staande en gelegen aan de noordwestzijde van het Kortenbosch te ’s Gra venhage, wijk A n°. 98. Verponding n°. 105. Bekend bij het Kadaster onder sectie C. n°. 90 benevens een gedeelte van nos. 91, 158, 168, 176 en 177. Belend 1) Veiling 1650. Gunning 1650. Gekocht door den heer Benedictus Hartogh de Graaff. Naamlijst der geborenen, onder trouwden en overledenen binnen’s-Gravenhage, benevens eene lijst der verkochte huizen, lustplaatsen, landen enz. 1834. ’s-Gravenhage, bij A. van Hoogstraten. 2) Veiling 2700. Opgehouden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 398