n°. 5. 376 HET KORTENBOSCH. f 160.- 109.20 51-90 Zegt het voort. De uitgifte van deze erfpacht had plaats door Pieter Fannius den ioen Dec. 1725. Veiling 600. Gunning 600. Gekocht door den heer H. v. d. Beek. n°. 6—13 (erfpachten). Nadere onderrigtingen zijn te bekomen ten kantore van den voornoemden notaris C. J. Schiefbaan, in de Herderinnestraat, wijk V n°. 437 te ’s Gravenhage, al waar in tijds de bewijzen van eigendom en koopvoor- waarden ter lezing zullen liggen. 40. Aan J. van Wijck, een huys, erf en schuur wijk A n°. 98, sjaars ad 50. Aan J. Sas, een stuk allerbest warmoes- land, groot 68 roeden, 97 ellen en 80 palmen sjaars ad 6°. Aan L. Klinkenberg, 36 roeden 176 ellen en 27 palmen allerbest warmoesland, sjaars ad Een erfpacht ten laste der stad ’sGravenhage, groot f 18. gevestigd op een stuk grond, gelegen aan de zuidzijde van de St. Anthoniestraatetc. i)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 400