Rollin Couquerque. 378 ARCHIEFSPROKKELS. Alsoe die bailliu, burgemeesters ende regierders van den Hage den Hove van Holland bij requeste vertoent hebben, hoe dat ’t dorp van Sceveninge, wezende onder die jurisdictie van den Hage, in den jair XVCLXX ende oock van dese winter wederomme zoe hooch bevloeyt es, dat den zeedijck van dyen zoe offgespoelt es, dat zoe wanneer nu de zee eenichsins hoich opvloeyt, ’t zeewater compt te staen tot in ’t dorp ende opter straten, sulcx dat gescapen ende te besorgen es dat daerdeur binnencorten jairen’t gehele dorp in perijckel zall commen van geheel off te vloeyen, ’t welck groote onverwinnelicke schaede zoude wesen, sulcx dat omme dairinne te remedieren van noode es, dat alle die hoochten, die midden op ter straeten ende voor de huysen zeer hoich deur de winden op malckan- deren verstoven leggen ende oock alle vuylnisse, die binnen Sceveningen dagelicx valt ofte gemaict wert binnen die schuttingen an den voorsz. zeedijck gebrocht zullen werden, ’t welck de supplianten oock zulcx gekeurt hebben; mair seggen de buyeren van Sceveningen, ’t zelve henluyden nyet moegelicken te wesen om te doen, overmits gebreck van wagens, want er op Sceveningen weynich wagens, pairden ofte karren zijn, ende seggen oeck ende hebben den supplianten clachtelick te kennen gegeven, dat indien zijluyden eenige assistentie hadden van de gebuyer dorpen, als Waissenair, Voorburch, Voorschoten, Voorcappel ende Eyckenduynen, zoude ’t selve lichtelicken te doen wesen. Welcke dorpen dairtoe oock wel gehouden zijn, want dezelve eenen grooten penninck dagelicxs uuytet dorp stelling der geleden schade te kunnen bijdragen. De be slissing werd door mij aangetroffen op een los blad papier onder de ingekomen en uitgegane missiven van het Hof van Holland van het jaar 1578.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 402