ARCI-IIEFSPROKKELS. 379 den dootslach gedaen bi (Anthonis Hcijmansz.) 1563. 2) Suenbrief van Upten derden dach Aprilis anno 1563 stilo communi des mergens voor de noene zijn vergadert geweest int clooster vanden Predicaren alhyer in den Haghe, Dirck- gen Claesd weduwe wylen Claes Jacobsz. Sterck, moe- dere van wijlen Adriaen Claesz. Sterck, nedergeslaeghen zaliger ghedachten ende Cornelis, Jacob, jonge Adriaen Ingekomen en uitgegane missiven Hof v. Holland 1578 R.A. 2) Register van vercopinge van losrente 1560—1563, p. 75. Rechterlijk archief van ’s-Gravenhage. R.A. van Sceveninge winnen an de boter, kaes, melck, wey, turft’, hout ende anders, dat zyluyden aldair brengen, mair want de supplianten over nyemant van henluyden eenige jurisdictie en hebben dan alleen over dyen van Eycken- duynen, soe en souden zijluyden dairinne nyet weten te doen ten waire henluyden hierinne bij den voirsz. Hove behoerlich versien worde. Soe is 't dat ’t voorsz. Hoff om redenen voeren verhaelt belast ende bevolen heeft, belast ende beveelt mits deesen wel ernstlich van Co. Maj', weegen, die regierders van de dorpen van Wassenaer, Voorschoten, Voorcapelle ende Voorburch alle weeks eenen geheelen dach elcx uuyt hun dorpen tot Sceveninge voorsz. te zenden twe waegenen ofte startkarren met twee pairden, die voorsz. hoopen van de voorz. straten sullen brengen tot Scheveningen voorz. daer ende ter plaetse ’t henluyden bij eenigen daertoe bij den voorz. Hove ge- committeert 't selve geordonneert sal worden. Gedaen in den Haege den VIIen Februari 1577 stylo curiae, i)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 403