380 ARCHIEFSPROKKELS. ende Claes Sterck, alle broeders, vervangende ende hen- luijden sterck maeckende voor Jaepgen, Maritgen ende Aechgen heurluijder susteren alle broeders ende susteren respective van de voors. zalige Adriaen Claess. Sterck, mitsgaders noch heer Claes Dircxsz., Pieter Pietersz. lijndraijer ende Jan Adriaensz. timmerman, vrunden ende maeghen vande selve Adriaen Claesz. vervangende ende henluyden oick sterck maeckende voor de absente andere vrunden ende maeghen met Willem Dircxsz. Onderduyn ende Laurens Cornelisz Croeck talman, keersluyden an heurluyder zijde ende Aernt Jansz. Verhooch tEijcken- duijnen met Dirck Aertsz. zijnen zoon als vryenden ende vuyten naem van Anthonis Heymanss handadighe mits gaders Frans Jacobsz. Cuyper van der Sa ende Adriaen Benninck, secretarys van den Haghe heurluyder keers luyden aen dander zijde. Ende naedat die vrienden an wederzijden int lange over ende wederover gehoert hadden ’t rapport van den voorss. keersluijden, soo hebben de voors. pertijen respective an wederzijden haerluyder saecke clacx alinck ende alle gebleven ende gesubmitteert an de voors. vijer keersluyden als Willem Dircxsz. met Laurens Croock an de nedergheslaeghen zijde ende Frans met Adriaen Benninck an de zijde van den handadige. Ende nae dien die voorss. vyer keersluyden de saecke oick ten wederzijden overgeleydt hadden ende op als gelet hebbende, hebben int mindelicken ende vrundelicken omme alle die vordere questien, twist ende tweedracht te schuwen, eendrachtelicken vuytgesproocken ende verclaert, spreecken vuyt ende verclaeren mitsdesen, dat die voorss. handa dighe sal die vryenden van den nedergeslagen vrijen van sheeren boeten ende trecht van den boode ende betaelen beyde de zoenbryeven mitsgaders darbiters ende zal daer en boven doen doen in der kercke tot Eeijckenduynen een eerlicke vuytvaert ende doen de nedergeslaeghen ter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 404