38i ARCHIEFSPROKKELS Th M. stondt beluyden ende zal noch betaelen zes toortsen het stuck van 6 stuvers, te weetentwee int clooster tot den Predicaeren alhyer, twee tot Eyckenduynen in de kerck ende twee tot Loosduynen int clooster ende een halve sack tarw in handen van Dirckgen Claesdr. moeder van de voorss. nedergeslaeghen off twee gulden daer voor om haer wille daer meede te doen. Zal voorts noch be taelen die costen van de begravinghe van den nederge slaeghen ende die costen van de maeltijt die de vryenden van den nedergeslaeghen in den huyse van Frans Jacobsz. voorss. verteren zullen. Ende zal die handadige die broe ders, susteren ende vryenden van den nedergeslaghen eerbeken ende betamelicken schuwen in allen plaetsen soe dat behoert. Ende alsoe die broeders ende alle die vryenden van de nedergeslaeghen de handadighe die vorder profitable emende om Godtswille vergheven en quytgeschonden hebben, soe en hebben wij arbyters daer nyet affgheseijt ende verclaeren mitsdyen hyer meede alle die vrienden an wederzijden goede versoende vryenden ende vereenicht in de vreede Goodts; verclaerende voorts dat zijluyden ten wederzyden ter cause van desen mal- canderen nyet misseggen noch misdoen en zullen op een peyne van hondert Carolus gulden te verbeuren te gaene nae peyns rechte, welcke peyne nyet verbeurt en zal moeghen worden dan bij seggen van ’t meerdedeel van ons1 vyer keersluyden voorss. In kennisse der waerheyt soe hebben wij arbiters ofte keersluyden voorss. deze soenbryeven dier twee zijn te weeten deen aen den neder- geslaegen ende dander ander handadighen zyde onder- geteyckent opten dach ende jaere als boven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 405