382 ARCHIEFSPROKKELS. dat zij vervolgens daar door luyden ongemeene zaken heeft te kennen al als het een meysje was die gaarne en dat sij daardoor wel een stukje brood Spiritualistische Manifestatien in 1584. Up huyden heeft ’t Hoflf van Hollandt geaucthoriseert ende gecommitteert, aucthoriseert ende committeert mits desen den Procureur Generael van den zelven Hove omme hem wel ende naerstelick te informeren op tgeene dat deur den Haege wordt gespargeert beroerende topen- baren van eenige geesten van overleden persoonen mit tgene dat daer van dependeert ende aencleven mach. Ende tot dien eynde te hooren ende examineren alle alsulcke persoonen ende getuygen alst hem goet ende noodich duneken zal, sijn informatie redigeren bij ge- scrifte ende den Hove overbrengen, omme dezelve gesien, voorts gedaen te worden soot behooren zall. Gedaen in den Haege den XXVIJ:n January anno XVs vier ende tachtich. Waarzeggerij Gehoord de persoon van Maria Yulien wed. Tekelenburg in sijn leven vendrig ten dienste deser landen, oud vijf en vijftig jaren, hebbende driemaal een aalmoes van Haar Kon. Hooghijd getrokken en wonende alhier in den Hage. Zegt dat zij met een dubbelde helm geboren zijnde daar door ietwets kan zien dat een ander niet doen kan en dat God iets in haar moet gelegt hebben, dat zij niet en weet wat het is en somtyds aan gegeven, voor een vryer hadde, gewonnen heeft. i) Eerste Memoriaelbouck gehouden bij tijden Mr. Pieter Hanneman, greffier van Hollandt 1583 -1586 p 22. R.A.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 406