384 ARCHIEFSPROKKELS deselve onderwijlen kennisse gecregen hebbende, op seeckeren tijt ten voorss. huijse weder gekeert te sijn ende in de achterkeucken bij de voorss. dienstmaeght neder geseten sijnde, bekende sij gevange alsdoen de voorss. dienstmaeght wijs gemaeckt te hebben, dat sij gevangen goede kennisse hadde van in de starren te sien, ende iemant conde voorseggen wat geluck ofte ongeluck, hen naeckende was, alsmede wat erffenisse iemant te verwaghten had, ende datter Geesten waren die haer dat openbaerde, mede dat sij conde sien wie sterven sonde, als siende een baer dragen, ende nedersetten, waerinne naer dat de voorss. dienstmaegt geen gelooff hadde willen setten, heeft eintelijck haer voorgehouden ’t selve om eene gulden voor haer te willen beprouven, ende int werck stellen, seggende haer met compassie aen te sien, als moetende hebben grote erffenisse, daer sij niet conde aen- commen ende dat daerinne veele Geesten ongerust waren, die gestadigh wandelden, waerinne de voorss. dienstmaeght niet willende consenteeren, is sij gevangen voor die reijs van haer gescheiden, seggende dat sij soude wederkeeren met versouck dat sij haer heer onderentusschen om een aelmis soude aenspreecken voor den gevangen man, waerop sij gevangen des anderen daeghs weder gekeert sijnde ende de dienstmaeght alsvoren om de gulden moeijelijck ge vallen hebbende, heeft eintelijck deselve gulden van haer naer vele persuasien bekomen, ende daerop wegh gaende, seijde dat sij in de sterren soude sien ende smergens wedercommen. Waerop sij gevangen, des anderen daegs weder gekeert wesende, bekende sij gevangen alsdoen de voorss. dienstmaegt wijs gemaect te hebben, dat sij des nachts wel twee uijren in ’t firmament hadde staen sien, ende dat sij haer beklaegde vant ongelijck dat haer ge- daen wierde, dat sij moste gaen dienen, ende haer vader in sijn oude dagen wercken, voorgevende dat sij gevangen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 408