385 ARCHIEFSPROKKELS. een cofferken hadde sien opdrijven daer besegelde brieven in waren met noch eenigh potgelt, daerbij verhalende wat vrunden sij hadde, van wat geslagt sij was, dat haere voorouders goederen door den troubel waren verduijstert ende vervremt, dat d’ voorss. brieven spraecken van seecker huijs, hoffstede ende land ontrent Langeraen (Langer-Aar?) gelegen, daer van sij het schijnsel sagh, met de beschrij- vinge van alle de circumstandigheden van dien, dat het voorss. cofferken ende landt bij seecker Out-Oom, die Domheer ende Priester was, aen sijn bijsit was gemaect, ende voorts alle hetselve nu besat, seggende mede daer om de geesten te verwecken sij costelijcke cruijden moste copen om te branden, bestaende in drie partijen van welck ijder partije acht ricxdaelders moste costen, die sij bekende ontfangen te hebben, waer mede wegh gegaen sijnde, bekende sij gevange daer nae d’ voorss. dienstmaeght te hebben wijs gemaect, dat sij het voorss. cruijt hadde gebrant, ende dat daerop de Geest van den Domheer haer Out-Oom was verschenen, mede brengende den Geest van die man, die het voorss. cof ferken onder hem hadde, wijsende dat sijn Geest daerom niet gerust was, om dat het kofferken aen den rechten erffgenaem niet was gekomen, doch dat sij aen het voorss. lant niet conde geraecken, sonder te betalen de rente die bij den Domheer waren gelight, waerop bij de voorss. dienstmaegt veel gelts es aengetelt, seggende sij gevangen dat dat aen den Armen moste gegeven worden, ende ge- kruijst moste sijn, gelijck de Geesten haer hadden geseijt, welcke Geesten haer alle naghten verschenen tusschen i ende 2 uijren, ende met haer mont aen mont spraecken, daerbij vougende dat haer noch een fraye vrouw was verschenen, die haer al schreijende hadde geseijt ongerust te sijn dat haer landt mede was vervremt ende haer gebeden hadde, doch veele cruijden te willen branden, 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 409