386 ARCHIEFSPROKKELS Meuij. Moie Tante. dewijl de rechte erffgenaem gevonden waren, ’t welck sy gevangen al schreijende bekent verhaelt te hebben, ende met hooge eeden bevestigt, daerenboven haer noch wijs- maeckende, dat wilde sij aen de voorss. erffenisse geraecken sij gelt moste geven om tot Axel ende Boxel aelmissen ende bevaerden te doen, haer belastende toch alles secreet te willen houden, want sij anders van de voorss. Geesten geplaeght soude worden. Ende alsoo de voorss. dienst- maegt de saecken begonden te verdrieten ende begerigh was naer het scheenom aen het voorss. cofferken ende erffenisse te geraecken, hebbende haer nu langen tijt met leugenen gepaeijt, bekende sij gevangen alsdoen noch d’ voorss. dienstmaegt wijs gemaect te hebben, dat sij van haer moeders moeders sijde noch een huijs moste hebben, ’t welck haer twee oude Geesten die op crucken gongen met brieven hadden vertoont, die sij bij haer hadde, waertoe mede veel gelts van noden hadde om be vaerden ende sielmissen te doen, maer dewijl d’ voorss. dienstmaeght geen geit meer en hadde, heeft sij gevangen haer aengeraden ’t geit ’t welck sij onder haer heer hadde te willen lighten, ’t welck mede geschiet es, waer van sij gevangen in twee partijen bekent heeft 150 gulden genoten te hebben. Ende alsoo tot Delft noch een ander Oom was gestorven van de voorss. dienstmaeght heeft sij gevangen haer noch van verdere erffenisse ende Geesten wijs gemaect, als onder anderen dat die Oom ende Meuij mede ongerust waren ende haere geesten alle nachten wandelden, dewijl de Meuij haer hadde gemaect een huijs daer sij ingewoont hadde, ses silvere lepels, drie beeckers, twee webben linnen met een goude keeten ende twee hondert gulden die op de Weescamer stonden, ende noch acht hondert gulden daer geen schrift af en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 410