387 ARCHIEFSPROKKELS. was, met noch eenigh gelt dat bij de Meuij in een oude ijseren pot was begraven, ende noch eenigh lant bij de Oom naergelaten, daer bij vougende veele circumstandig- heden, die in ’t affsterven van de Meuij soude sijn geschiet als onder anderen dat den geest van den voorss. Oom, haer Meuij op het sterven was verschenen om dat sij aen den armen de hondert vijftigh daelders volgens sijn begeerte niet hadde gegeven, waer over de Meuij, doot sijnde, seer ongerust was, seggende dat alles was ver duistert door twee nichten die in de Meuijs huijs waren, die van de voorss. Geesten seer wierden geplaeght, sulcx dat die nichten haer gevangen mede waren verschenen, die bij haer leven soo van de Meuij wierden getormen- teert, dat sij grote debvoiren deden om de Meuijs geest te bevredigen. Ende naer dat sij gevangen soo in geit, linnen, kleeren, wolle, silverwerck als anders d’ voorss. dienstmaegt hadde ontfutselt, een merckelijcke somme veele honderden bedragende ende geene middelen meer hebbende, sulcx mede geen uijtcomste siende, heeft einte- lijck deselve haer gevange met dreigen en hevige woorden aengegaen, willende off geit ende goet weder hebben ofte ’t geene sij haer van de voorss. spoockerijen hadde belooft, waer over sij gevangen haer van tijt tot tijt hadde uijtgestelt met vele uijtvluchten, doch heeft sij ge vangen ten laetsten noch aengenomen met de Sterrekijcker van sijn Hooch1 die sij met naemen noemdete willen spreecken, omme te sien waer aen het haperde, verhalende dat sij eenige verhinderinge bij de Cheurvorst hadde gehadt, die haer mede te werck stelde, maer siende ten langen lesten, haer bedriegerijen ende schelmerijen souden uijtbarsten heeft sij gevangen noch bekent seeckere arme vrouw geinstrueert ende bewoogen te hebben om een nieuwe rock ende borstrock, dat sij mede van de voorss. spoockerijen ende gesichten van geesten getuijgenisse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 411