388 ARCHIEFSPROKKELS. soude willen geven, als sij voorbij de deur gaende van de voorss. dienstmaeght van haer gevangen soude werden ingeroupen, waer op d’ voorss. vrouwe naer dat sij haers gevangens wille hadde gedaenberouw ende leet- wesen gecregen heeft, sulcx dat sij alle ’t selve corts daeraen d’ voorss. dienstmaegt heeft bekent gemaect, ende geopenbaert, waer over sij gevangen in apprehentie sijnde gestelt, heeft niet alleen, alle ’t gene voorss. es bekent, naer waerheijt bij haer te sijn gepleeght, maer darenboven bekent dat sij gevangen meermalen met soo- danige valscheden ende duvelarijen haer heeft beholpen ende daerop grote ende cleine sommen van penningen de eenvoudige lieden affgetroggelt. Alle ’t welcke voorss. actiën zijn tenderende niet alleen omme met onbehoorlijcke ende ongeoorlooffde practicquen de goede lieden het hare behendiglijcken te ontsteelen, maer dat daer benevens de conscientiën van veele gelovigen daerdoor ten hooghsten werden geinquieteert ende ontrust, jae dat daerdoor ongevoelijcken ende erghlistelijcken schijnen te willen werden ingevoert de verderffelijke ende voor desen aff- geswoorne pauselijcke superstitiën die in dese conjuncture van tijden wel ernstelijck behoren te werden geweert ende saecken sijn van een periculeuse consequentie, soo in de politie als Cristelijcke gemeente. Soo es’t dat Schepenen van ’s-Gravenhage gesien heb bende den criminelen eys van Jonr. Quintijn de Veer, Bailliu deser stede, ratione officy jegens haer gevangen gedaen ende genomen, doende recht uyt den naem ende van wegen de hooge Overicheijt ende Graeffelicheijt van Hollant en Westvrieslant, haer gevangen gecondemneert hebben soo sij haer condemneren bij desen, met twee roeden, mitsgaders met seeckere afl'beeldinge van fabuleuse spoockerijen daer toe specialijcken gefygureert, door de notabelste straten te werden geleijt ende weder gecon-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 412