392 ARCHIEFSPROKKELS. (f° 85) 1605. (fo 84) Den 3 Juny was men hier den Advocaet van Olden- barnevelt verwagtende, en had van stadswegen order gegeeven tot het bereiden van eene maeltijd om hem daer mede te defroyeren, dan hy buyten omme gereden zynde langst het strant van Alck- maer naar den Hage, hadde die maeltijd geen doorgang. Passchier Lammertyn betaelt voor de coop van een schoon stuck damast Ammelaken lanck twaelf ellen en breet drie ellen met wapenen van Advocaet Barnevelt tot xxx =g d’elle ende achten- veertich damast servietten makende 4 douzyn tstuck lanck anderhalve el en een elle breet tot xij^e yder serviet, die aen den voors. heere Advocaet Mr. Johan van Oldenbarnevelt tot eene vereeringe voor gedaen ende noch te doen diensten ge- schoncken zijnixcxxxvj Genoemde Passchier Lammertyn was een kunstenaar in zijn vak. In de Tresor. rek. van 1601 vond ik de volgende hem betreffende post „Passchier Lammertyn betailt i.J.' hem toegevoecht tot eene gratuite ende vereringe van zyne conste en nijeuwe inventie by hem zeer constelyck gevonden ende gemaect int weven van diverse damaste wercken met allerhande stricken, die men met der penne zoude connen scrijven cierlyck ende constich gewrocht, daer af hem oock octroy by den Edele heeren Staten is vergundt, ende hy een stuck servets den stadt geschoncken heeft.” M. G. W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 416