394 ARCHIEFSPROKKELS. ,sten van mynheer tagtig guldens Ontfange op dese rekening uyt hande Swaan de somme van een hondert ses en den 3 decembr 1736, waarby voldaan. (get.) J- B. Xavery. Xavery wiens kunstuitingen nog te bewonderen zijn op en aan het Raadhuis van de Hofstad, was vermoedelijk grootvader van Johannes Baptist Xavery, gehuwd met Christina Robbart. Zij betaalden 11 Juli 1785 alhier den impost op het trouwen, in de klasse van ƒ6.— M. G. W. Een gevaarlijk leerboek. Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap. De Agent van Nationale Opvoeding der Bataafsche Republiek aan den Bailluw en Hoofdschout van den Haag. In den Haag den 28sten April 1800. Het zesde Jaar der Bataafsche Vrijheid. Medeburger Bij mij is wel ontvangen Uwe Missive van den 22' dezer, houdende met toezending van een Schoolboek ge- intituleerd Korte Schets der Nederlandsche Historiën enz., kennisgeving, dat op de scholen te Scheveningen van het zelve boek wordt gebruik gemaakt, terwijl het U uit des zelfs lecture was voorgekomen, dat het gebruik van dit zoogenaamd onderwijs-boek, als strijdig met de tegen- woordigen orden van zaken, behoorde te worden ge- interdiceerd, waartoe gij ook alreeds zoudt zijn overgegaan, zoo het U niet gevoeglijker was toegeschenen daar over alvorens mijn welmeening te verstaan, gelijk mede aan gaande de maatregelen, welke verder, zoo omtrent het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 418