395 ARCHIEFSPROKKELS weren van schadelijke leesboeken in de scholen, als omtrent het invoeren van betere, zouden behooren te worden in ’t werk gesteld. Met dankzegging voor Uwe attentie mijwaarts en be toonde vigilantie, kan ik niet nalaten U te betuigen, dat ik volkomen met U instemme, dat het bedoelde boekje, getiteld Korte Schets enz. en geheel ingericht om de voortreffelijkheid, jabijkans had ik gezegd het Goddelijk gezach van het Oranje-bestuur over deze landen, in de harten der jeugd in te prenten, in dezen tijd op geene openbare scholen kan geduld worden, en laat derhalven gaarne aan Uwe prudentie over, het nemen der geschikste mesures en voorzorgen, om hetzelve zoo ras mogelijk, van de scholen te Scheveningen te weren, en deszelfs plaats te doen vervangen door meer nuttige en minder aanstootelijke schriften, hoedanige onder de uitgegeven schoolboekjes van de Maatschappij tot Nut van ’t Alge meen gevonden worden, en ook aan U niet onbekend zijn. Wat aanbelangt de algemeene maatregelen aan mij gedemandeerd, om een meer geregeld onderwijs, volgens een opklimmende lijst van goedgekeurde schoolboeken, alom in te voeren in de plaats van het gebrekkige en schadelijke, waarover de klagten zoo menigvuldig als regtvaardig zijn, sedert lang houde ik mij daarmede on ledig, en hope eenmaal het genoegen te kunnen hebben, om in dezen aan den wil van het Bataafsche Volk, en de behoefte van het tegenwoordig geslacht te kunnen voldoen; doch even dit is mij menigwerf hinderlijk in het nemen van partieele mesures in bijzondere voor komende gevallen, en ik zie mij verpligt om voor als nog aan de werkzaamheijd en ijver der Burgerlijke magt vele bestellingen over het schoolwezen over te laten, die anders bijzonderlijk tot mijne verpligting schijnen te behooren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 419