HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 37 De garnizoensdienst was wel de voornaamste, waar mede de militair van het hierbedoelde tijdperk te maken had. Die dienst werd geregeld naar de klok van het Binnenhof en deze werd dan ook de garnizoensklok ge naamd, waarnaar elk militair horloge geregeld moest zijn. Ten einde de troepen bij elkander te krijgen, werd op het Plein de vergadering geslagen, wat wij nu zouden noemen appèl voor de wachtparade en wel op werkdagen des morgens om 10 uur, op Zon- en Feestdagen of ge durende den exercitie-tijd om 11 uur. Daartoe werd al roffelend en fluitend door een derde deel der tamboers en de helft der pijpers van het regiment, dat dien dag de wachten gaf, onder geleide van den tamboer-majoor het Plein in de rondte gemarscheerd of binnen het Plein stilgestaan als het ongunstig weer was, want dan liet de modder niet toe om behoorlijk in de pas te blijven en de slobkousen zouden dan zoodanig door slib besmet worden, dat zij in het geheel niet meer op slobkousen geleken. Ongestoord kon de straatjeugd voor en achter het kalfsvel medemarscheeren en zelfs nog een half uur lang eene navertooning leveren, want dan kwamen van de hoofd wacht een korporaal en zes man, om de paradeplaats af te zetten en de slagboom te openen en te sluiten voor de komende afdeelingen. wachtplaatsen en van de verschillende wachten en posten, zal hoogstwaarschijnlijk geen enkele straat kunnen aan wijzen waarop het militaire element ontbrak, waaruit wellicht de gevolgtrekking gemaakt kan worden, dat toen uitstekend gezorgd werd voor de openbare veiligheid. Zooals verder zal blijken geschiedde het aflossen op eene omslachtige en tijdroovende wijze, wel bewijzende dat de „time” van toen minder „money” waard was dan van tegenwoordig.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 47