38 Adjudant voor het midden om HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. Deze hadden zich te voren compagniesgewijze verzameld voor de kwartieren der kapiteins, van waar zij, na gehouden inspectie, op drie gelederen door de sergeanten geleid werden naar het Plein. Alhier aangekomen, werden de afdeelingen in dezelfde frontlinie geplaatst met het geweer bij den voet. Vóór het front werd, met een schildwacht er bij, het vaandel geplaatst, dat door een der grenadier- compagnieën der Hollandsche Gardes gebracht was of, de Zwitsers, door een hunner zoo het de beurt was aan musketiercompagnieën. Weldra kwam nu een achtereenvolgens te commandeeren „Geeft agt „het geweer op schouder!” „gantsche parade regts om!” „Marsch!” „Halt!” „front!” Met het commando „Marsch!” stelde het geheel zich natuurlijk in beweging, terwijl de onderofficieren en kor poraals zich midden voor het front begaven en de man schappen zich eenigzins naar hunne grootte regelden. Na het commando „Halt!” deelde de Adjudant de man schappen in en commandeerde voorts: „links en regts marcheert naar U postwaarmede volstrekt niet bedoeld werd om het Plein te verlaten, maar om het compagnies- verband op te heffen en de verschillende wachten afzon derlijk te verzamelen en wel de Grenadiers, bestemd voor de Oranjezaal in 2 divisiën (of in 1 divisie, als het Hof zich niet op de Oranjezaal bevond), de Hoofdwacht in 3 en de Zwitsers in 2 divisiën. Na indeeling van het kader, liet de Adjudant het geweer bij den voet zetten en ging aan den op wacht komenden Luitenant rapporteeren, dat de parade klaar was, gedurende welken tijd de korporaals hunne manschappen lieten nummeren en de onderofficieren elk gelid op den rechter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 48