HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. 39 vleugelman lieten richten, waarbij andere onderofficieren toekeken, dat alles volgens de regelen der kunst in het werk ging. Was er nog tijd over, dan werd somwijlen het geweer op den grond gelegd, want de revolutie-tijd zou eerst het aan rotten zetten in de wereld brengen. Al had de Luitenant zijn horloge nu nog zoo precies gelijk met de garnizoensklok, zoo moest hij toch wachten, tot een grenadier van de Prins Mauritspoort hem kwam melden, dat de klok n had geslagen, of 12 op Zon- en feestdagen. De Luitenant gaf, op zijn beurt, hiervan kennis aan den Kapitein, waarna alle officieren, voor de Hoofd wacht bestemd, zich naar hunne plaatsen begaven, te weten de kapitein vóór het midden der parade, de luitenant vóór de 3- divisie en de vaandrig vóór de 2- divisie. Hetzelfde deelen de officieren bestemd voor de wacht aan de Oranjezaal. De kapitein commandeerde vervolgens „Parade geevt agtwaarop de hand aan het geweer werd geslagen. „het geweer op schouder!” „presenteert het geweer!” waarbij de officieren hun sponton (piek) of vaandel hoognamen en waarna de kapitein aan den oudst aanwezenden officier vergunning vroeg om te mogen afmarscheeren. Deze bekomen hebbende, com mandeerde hij „het geweer op schouder!” „de parade zal marscheeren, twee agterste geleederen voorwaerts sluijt U, marsch „met divisies regts zwenkt U, marsch welke zwenking door alle afdeelingen volbracht werd, behalve door de grenadiers, die recht op den slagboom aan marcheerden. De kapitein zelf marscheerde, met den vaandrig, tusschen de Hautboisten en de eerste divisie Musketiers. Op den vrolijken maat der houten muziekinstrumenten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 49