4° HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. of van het kalfsvel, trok het geheel eerst door den (natuurlijk geopenden) slagboom op den straatweg, voorts den hoek om van den tuin van Zijne Hoogheid den Heer Prins van Wolffenbuttel, door de beide Prins Maurits- poorten en zoo langs de vergaderzaal van Hunne Hoog Mogenden, totdat eindelijk halt werd gehouden op 15 passen van den rechtervleugel der oude wacht, in welke tusschen- ruimte zich de Hautboisten opstelden. Slechts een enkele maal was hun geluid verstomd, namelijk bij het voorbij- marscheeren der vergaderzaal, ten einde het brein der Hoog Mogenden niet af te leiden, en langs de Fransche kerk, als daarin op 't oogenblik dienst was. Om de nieuwe wacht behoorlijk te ontvangen, was de oude inmiddels tijdig aangetreden en zoodra de nieuwe bij de Fransche kerk was gekomen liet haar commandant de geweren schouderen en presenteeren en de marsch slaan. Zoodra beide wachten naast elkander stonden, marscheerden de grenadiers af naar hun eigen wacht aan de Prins Mauritspoort om daar af te lossen, waarna de afgelosten zoo spoedig mogelijk zich begaven naar de Hoofdwacht en de zoolang opengehouden plaats innamen. Middelerwijl hadden de officieren hunne spontons hoog gehouden en elkander gesalueerd, wat ook gedaan werd door de onderofficieren met hunne hellebarden, waarna de kapitein van de nieuwe wacht op dien van de oude wacht trad om de orders over te nemen, hetgeen even eens gedaan werd door de luitenants, vaandrigs, onder officieren en tamboers met hunne respectieve collega’s van de oude wacht. Gedurende deze handelingen maakte eene vrouw het wachtlokaal der officieren schoon, waarvoor zij de overgebleven turven mocht medenemen en met nieuwjaar een douceur ontving. Hadden de wederzijdsche ranggenooten aan elkander de orders overgegeven, dan vroeg de „consigne-sergeant”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 50