41 HET GARNIZOEN VAN ’s-GRAVENHAGE. vergunning aan den kapitein om de posten te laten aflossen. Hij wees dan de manschappen aan, die het eerst op post zouden komen, en commandeerde voor deze: „Nummers i tot (bijv.) 16 regts om keert u, march”, zoodat zij eenige passen achter het front kwamen. Gelijktijdig traden ook de korporaals uit, om zich te plaatsen achter de in drie gelederen gerangeerde afge- roepenen. Vervolgens werden deze door den sergeant vóór het front op één gelid geplaatst, waarna hij den korporaals last gaf om de posten te gaan aflossen. De korporaals der oude wacht gingen mede om de posten aan te wijzen en de afgelosten terug te brengen. Hield de Hooge Krijgsraad zitting dan begaven zich bovendien 2 onderofficieren en 2 schildwachten van de nieuwe wacht binnen het huis van de Prins Mauritspoort om daar verder te blijven, zoolang de krijgsraad duurde. Tijdens de aflossing der posten, werden de geweren der achtergeblevenen afgezet en was het de beurt weer aan de hautboisten om te musiceeren, totdat alle aflos singen waren wedergekeerd. Door den consigne-sergeant werd aan dezen hunne plaatsen aangewezen, afgedeeld in 2 divisiën. Beide kapiteins lieten nu de geweren schouderen. Die van de oude wacht liet ze daarna hoog in den rechterarm nemen en marscheerde vervolgens af met den vaandrig achter zich, dan de r= en 2- divisie Musketiers, den luitenant en eindelijk de divisie Grenadiers, alzoo in omge keerde volgorde als bij het optrekken. Het vaandel door de nieuwe wacht medegebracht, werd door de oude wacht weer medegenomen, tenzij het Hof aanwezig en de ver gadering der Hoog Mogenden niet gescheiden was, in welk geval de wacht bovendien nog versterkt was met 1 kapitein, 1 luitenant of vaandrig, 1 tamboer, 1 pijper en 2 sergeanten-ordonnans.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 51