GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. z'C’est une belle chose qu’une chose qui existe”. „Voor het nageslacht staat Gijsbert Karel van Hogendorp nog altijd in de nis, waarin de Leidsche Hoogleeraar hem zoo statiglijk heeft geplaatst. Hij is voor de groote menigte een beeld zonder leven, een standbeeld, te grooter naar mate het op verhevener voetstuk staat. En in waarheid, het voetstuk is grootsch1787—1834. Bijkans 50 jaren van publiek leven, ten dienste des vaderlands, gekenmerkt door onwrikbare trouw aan beginselen, van de eerste tot de laatste besteed aan de bevordering van het heil des vaderlands, zooals hij dit naar de eigenaardigheid zijner inzichten bereikbaar achtte. Doch juist de grootsch- heid van het voetstuk heeft aan de ontleding der trekken in den weg gestaan. Zij is slechts zelden en niet dan bij benadering geschied”. Ruim 30 jaren geleden werden deze woorden geschreven door Prof. Jorissen in zijne belangwekkende verhandeling over de Omwenteling van 1813. Sinds dien tijd zijn er onder meer nog 2 deelen verschenen van de Brieven en Gedenkschriften van Hogendorp, die ons in staat stellen een dieperen blik te slaan in het leven en het karakter van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 61