GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. 52 dezen grooten Nederlander, en te beoordeelen, in hoeverre het beeld, dat het nageslacht van hem heeft bewaard, met juistheid is geteekend. Reeds van de eerste schoolbanken af aan hebben we geleerd, zijne krachtige figuur te bewonderen, sympathie te gevoelen voor zijn karakter en leven. Men heeft hem ons getoond, den Hogendorp der overlevering, als den man uit één stuk, die, éénmaal zijn leven gewijd aan ’t vaderland en aan het Huis Oranje, tegen eigen aspiraties in, elke betrekking, hoe eervol ook, weigerde in den dienst van partijhoofd en van vreemdeling; die-in den stillen huiselijken kring treurde over den smaad en de ver nedering, waaraan hij zijn land zag overgegeven, enterzelfde tijd den innerlijken moed bezat op middelen te peinzen, die de wedergeboorte zijner natie konden bevorderen, en haar tevens levenskracht zouden schenken, om weer op te groeien, sterker, grooter dan weleerdie met scherpen blik op hetgeen hij om zich heen zag gebeuren, het juiste tijdstip wist te kiezen, om te toonen, hoe hij uiterlijken moed aan innerlijke kunde en bezadigdheid paarde, en onversaagd zijn volk voorging, dat op hem zijne oogen had gericht als leidsman in de herovering van een eigen bestaandie den troon van Oranje wist los te maken van het zwakke steunsel der partij-aanhankelijkheid en hem wist te vestigen in de liefde en de trouw van het geheele volkdie Orangist was met hart en ziel, uit overtuiging en dankbaarheid, maar toch meer nog dan Oranje zijn vaderland liefhad bovenal, en daarom niet aarzelde, zijne diensten op te zeggen aan den Koning, waar diens wil in tegenspraak kwam met wat hij achtte ’s lands belang te zijn. Zöö leeft Hogendorp voort in de herinnering onzer natie, tot zich trekkend de sympathie, die steeds ieder volk schenkt aan wie zich helden toonden in onderdrukking en vrijheidskamp zijne groote verdiensten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 62