GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. 53 als staatsman, als bouwmeester onzer constitutie mogen minder spreken tot de groote menigte, zij voelt zich on weerstaanbaar aangetrokken door dat martiale in zijn karakter en zijn gedrag, dat hem stempelt tot krijgsheld, ook waar hij nooit het zwaard ter verdediging van zijn vaderland uit de scheede trok. Zöö is in grove trekken de Hogendorp der overlevering. Ongedaan bleef nog de arbeid, die zou toonen, in hoeverre een in détails afgewerkt beeld geheel dezelfde lijnen vertoont, begrijpelijk, waar die arbeid eene nauwkeurige kennis zou eischen van 50 jaren uit onze vaderlandsche historie, waarvan de bronnen tot nu toe veel in het duister hebben gelaten. Het is mijne bedoeling dan ook niet, die taak te ondernemenslechts een klein onderdeel acht ik binnen mijn bereik slechts een enkelen trek wil ik trachten iets nader te ontleden, namelijk Hogendorp’s wijsgeerig- politische levensbeschouwing en den invloed daarvan op zijne handelingen. Hogendorp werd geboren en opgevoed in wat men noemt het „ancien régime”. Vertoonde dit zich in andere landen als vorsten-absolutisme, hier in de Republiek trad het te voorschijn als de regeering van enkele bevoor rechte families. Gelijk in de monarchieën de herhaalde twisten tusschen verschillende kroon-pretendenten weinig afbreuk deden aan de heiligheid en onaantastbaarheid van het vorstelijk gezag tegenover de onderdanen, zoo bleven ook hier de uitsluitende regeeringsrechten der burgerlijke aristocratie onverlet, hoezeer ze ook in eigen boezem krakeelde over de suprematie in stad, provincie en Generaliteit. De groote menigte, die buiten de regeeringskringen stond, mocht partij-kiezen, ze mocht worden te hulp geroepen bij den inwendigen strijd, als belooning ontving zij, wie ook overwinnaar was,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 63