GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. 59 zou hem spoedig nog duidelijker leeren,.wat er van die hooggeroemde vrijheidstheoriëen te wachten was. In 1784 vertrouwt hij nog op het gezonde verstand der groote menigte na een tijd lang zich door haar gevoel te hebben laten voortsleepen en geluisterd te hebben naar de taal van wie haar vleien, zal ze bij het zien van de uitersten, waartoe ze komt, terugkeeren van hare dwaling en het bestuur des lands overgeven aan de eene of andere aristocratie, in bedwang gehouden door een monarch, als beschermer der volksrechten. In dit vertrouwen werd hij al een weinig op gevoelige wijze geschokt, toen in April 1787 eerst te Amsterdam, 2 dagen later te Rotterdam, de democraten, hier patriotten geheeten, in vereeniging met sommige anti-prinsgezinde aristocraten, met de wapenen in de hand het stadhuis omsingelden en de afzetting vorderden van de hoofden der Prinsgezinde aristocraten uit den raadvoor Hogendorp was dit feit van bijzondere beteekenis, omdat hij juist door de hulp van deze laatsten op het punt stond tot pensionaris van Rotterdam te worden benoemd. Bekend is, hoe hij tot belooning voor zijn ijver ten behoeve van het herstel van ’s Prinsen gezag in het zelfde jaar door de Pruissen, deze gewichtige post op 25-jarigen leeftijd toch reeds verwierf. Thans vooral, nu aan zijn wraakgevoel was voldaan, toonde hij, welk een juisten blik hij had op de gebeurtenissen om zich heen terwijl de Revolutiekoorts van Frankrijk ook hierheen is overgeslagen, en de ontevredenheid onder het volk voortdurend toeneemt, weet hij zich te plaatsen ver boven de meeste zijner tijd- en standgenooten. Met alle kracht de leer der volkssouvereiniteit bestrijdend, wijst hij op het dreigend gevaar, dat uit de onverzettelijkheid der regeering tegenover alle eischen der bevolking voort spruit; tot beide partijen richt hij zijn indrukwekkend, waarschuwend woord: „Nieuwe wetgevers! maakt eerst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 69