6o GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. de menschen voor uwe hervorming vatbaar, onderwijst de kinderen van den gemeehen man, begint met de op voeding en gaat dan over tot het staatsgestel. Wij zien in Frankrijk, wat de kwalijk begrepen vrijheid in handen van dom en slegt volk voor rampspoeden voortbrengt. Zoo hebben de Noord-Amerikanen de vrijheid nooit mis bruikt. Wagt dan, dat het ongelukkig, verzuimd .en veragt gedeelte des volks in Europa zig verheffe tot den zedelijken staat van het geringste volk in N.-Amerika; werkt daartoe mede en laat dan die zaaden gerustelijk opschieten. Of in de eerste honderd jaren, weet ik niet. Dog al was het laater, slaapt daarom niet, ook gij regenten van Europa, en verzet u niet tegen de naderende volksregeering, zo als gij nu doet. Het is uw zaak mede te werken tot de opvoeding en het onderwijs des volks, gij moet hetzelve meer deel in het bestuur geven, naarmate het, door meer verligting, bekwaamer daartoe wordt. Handelt gij anders, wilt gij de algemeene hervorming ophouden, zo als de philosophen die willen overhaasten, dan zal uit uwer beide dwaaze worsteling, overal die verwarring gebooren worden, die men in Frankrijk ondervindt, en in de plaats van geruste en zagte vorderingen, tot het gemeene welzijn, zal de maatschappij eene crisis ondergaan, in welke zij mogelijk het leven, dog vast haare beste krachten ver liezen moet”. De waarschuwing mocht niet baten met steeds grooteren angst ziet Hogendorp de francofielen hier te lande hun verderfelijk werk ondernemen; met alle middelen wil hij de komst der Franschen tegengaan; hij raadt zelfs, niet langer de Fransche wijnen te nemen, om den vijand niet door eigen geld te steunen; tot het uiterste toe wil hij strijden, om onze onafhankelijkheid te bewaren onder de leuze „Sterven of blijven die wij zijn!” Hij vond geen steun, en de gebeurtenissen van 1795, die een einde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 70