KLACHTEN VAN BEWONERS. 79 Opten xix"" Decembris anno xvic drie hebbe ick ge- visiteert alle de uutgiften ende giften, die gedaen zijn vóór de troublen, van de huysen ende cameren, staende zoe op ’t Binnen- ende Buytenhoff van den Haghe, staende dezelve uutgiften ende giften geregistreert in verscheyden registren, ende en hebbe nyet bevonden, dat dezelve geaffecteert zijn met eenige expresse last van logijs voor ’t hoffgesin van den stadthouder off gouverneur off met eenige andere servituyten, anders dan zeecker huysken omtrent de grote stallinge, ’twelck geaffecteert es mitte laste, dat ’tzelve huysken ende thuyn tot allen tyden geopent zal werden voor de dienaren ende huysgesin van den Grave. Item noch zeeckere plaetse, genaempt ’t Heck off den Beugelbaen, ’twelck belast es omme te onderhouden de heyninge ende een poorte omme te mogen coemen in ’t Aeckerlant, ende aengaende ’s Keysets huysken, ’twelck plach te staen opte Viverberch by ’t schavot’tzelve was belast omme de Viverberch reyn te houden ende de hecken te sluyten ende openen. Waernaer zoe hebbe ick opgesocht eenige oude papieren ende hebbe onder dezelve gevonden zeeckeren briefif, spreeckende van de caemer off huysinge, staende by de put op ’t Binnenhoff, de bewoeninge van dewelcke by den Keyser in den jaere xv xxm gegunt es geweest de weduwe van eenen Jacob Clamp, mitte laste, dat sy gehouden zoude wesen, see wanneer de Keyser off de Informatie, genoemen ter ordonnantie van van den Hove van Hollandt by my Simon van Veen, raed ende advocat-fiscael van denzelven Hove, opte conditiën ende lasten, daerop uutgegeven zijn de huysen, staende op ’t pleyn van den Hove alhyer.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 89