8o KLACHTEN VAN BEWONERS. Opten xx;n Januarii xvi' vier hebbe ick vóór my ont boden Joris Adriaensz., schrijn wercker, die getrout heeft de dochter van Jan Sohyer, in zijn leven concherge van ’t Hoff, omme van hem te verstaen, hoe dat gebruyckt werde by zijn tijt nopende ’t forieren van ’t hoffgesin van Zyne Excellentie HMv, d’welcke my aengeseyt heeft, daervan sonderlinge nyet te weeten, maer dat hy spreecken zoude met zyne huysvrouwe ende dat Hans Regente ende Gouvernante in den Haghe zouden coemen, ’tzelve huys te ruymen off bequaeme plaetse daerinne te hebben, daer de dienaeren van Zyner Majesteyt off van de voorsz. Regente zouden moegen logeren. Ick hebbe voorts opgesocht alle de giften ende uutgiften, die gedaen zijn zedert de voorleden troublen ende en hebbe nyet gevonden, dat in eenige van dezelve uutgedruckt werdt, dat de voorsz. huysingen belast zijn spetialijcken met eenige servituyt van logeringe van des stadthouders off gouverneurs hoffgesin, maer ter contrarie zoe werdt bevonden, dat in de gifte, by Zyne Excellentie gedaen in den jaere 1583 aen Nicolaes Doublet van zynen huy singen compt dese clausule: „Sonder dat de voorschreven huysingen bovengenoempt subject zullen zijn het logeren verder dan andere eenige huysen in den Haghe”. Waernaer oversien hebbende ’tgeene in de Griffie van desen Hove zoude moegen berusten nopende ’t forieren, en es by my dyesaengaende nyet bevonden ter materie dienende dan zeeckere acte, daerby ’t Hoff adverteert die van de Reeckeninge, ten eynde dat se zouden willen eenige palfeniers van Zyne Excellentie, in den Haghe zijnde, te accommoderen van logement, daerop by die van de reeckeninge ter antwoorde gegeven es geweest, dat het heurluyder werck nyet en was, wesende de voorsz. acte van date den vin'” Novembris anno xvc lxxxiii.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 90