8i KLACHTEN VAN BEWONERS. Waernaer soe hebbe ick by my ontboden den Rentmeester 6 van Tilburch, forier van Zyne Excellentie daervan wel zoude moegen hebben eenige kennisse. Waernaer des naemiddaechs es by my gecomen de huysvrouwe van de voorsz. Jacob Adriaensz. ende heeft my geseyt dat zy gewonnen ende geboren es op ’t Hoff alhyer in den Haghe, alsoe haer vader, Jan Sohyer, con- cherge was van denzelven Hove, ende dat haer wel ge- denckt als de Grave van Bossu als stadthouder gelogeert was op ’t Hoff, dat zyne edeluyden al t’saemen gelogeert waeren op ’t Binnenhoft' als te weeteneenige in de huysinge daer nu es den Hogen Raedt, doen ter tijt be- woent by den auditeur Snouckaert, andere in de Lavandrie, andere in ’t huys, aldaer, woent de Heere van der Aa (’t welck plach genaempt te werden de kindercaemer, over mits de kinderen van den Grave met haere minnen aldaer plegen gelogeert te wesen) andere in de huysinge, aldair nu woent den deurwaerder van de Camere van de reeckeninge, ende zoe voorts in alle de andere huysingen op ’t Binnenhoff staende ende van gelijcken in de cameren by de castellerye, zonder dat eenige edelluyden anders dat zy weet gelogeert waeren dan dicht by ende omtrent de persone van den Stadthouder; ende aengaende het ander hoffgesin, dat alle ’tzelve gelogeert was rontomme ’t Hoff, in de witte molen, opte cingel ende zoe voorts in alle de huysen van het Buytenhoff. Gevraecht zijnde, off zy nyet en weet, off olck eenige edelluyden off andere van het hoffgesin van den Stadt houder geforiert werden opte Plaetse, Knoterdijck ende in ’t Voorhout, seyt daervan nyet te weeten ende heeft my voorts overgelevert zeeckeren brieff van gifte, die haer vader eertijts verworven hadde van de voorsz. kinder caemer, daervan copie beneffens desen gaende es.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 91