82 KLACHTEN VAN BEWONERS. Thomas Genietz, die ick verstaen hadde van dese saecke mede wel kennisse te hebben, ende heeft my geseyt, dat naer zijn onthout de edelluyden van den stadthouder altijts van outs plegen geforiert te werden op ’t Buytenhoft' dan seyde my, dat hy zyne huysvrouwe daervan zoude spreecken, die noch beter kennisse daervan hadde. Ende es daernaer dezelve opten xximen Januaerii weder by my gecoemen, seggende, met zijnre huysvrouwe gesproecken te hebben ende dat dezelve verclaerde altijts van outs gebruyckt geweest te zijn, dat de pages ende ander hofl- gesin van den Stadthouder op ’t Binnenhoff ende de edelluyden rontomme op ’t BuytenhofF waeren geforiert ende dat wel mochte wesen, dat eenige edelluyden geforiert waeren in de huysen opte Plaets, die haer uutgang hadden op ’t BuytenhofF ende dat van dese sake wel zoude weeten te spreecken zeecker vroupersoon, d’welcke plachte woonen by Swaentgen in de castelenye, indyen dat se noch in ’t leven es. Verstaen hebbende, dat eenen Jan Gentil, woenende alhyer in den Hage, geweest was vóór de troublen van ’t hoffgesin van den Grave van Bossu, hebbe ick denzelven by my ontboden omme van de gelegentheyt van dese saecke mede van hem te verstaen ende es dezelve by my gecoemen opten xximen Januaerii ende heeft my geseyt, dat waerachtich was, dat hy was geweest lange tijt in dienste van den Grave van Bossu ende naementlijck als hy was Stadthouder van Hollandt ende dat hy metten- zelven tot verscheyden reysen geweest es alhyer in den Haghe, seggende voorts, des gevraecht zijnde, dat alle ’t hoffgesin van den voorsz. Grave, zoe edelluyden, pages als andere, gelogeert waeren op ’t Binnen- ende Buytenhoft' van den Haghe, nominerende my eenige plaetsen, als daer nu woent den deurwaerder van de Camere van de reeckeninge ende noch tot een canoniek, dat een dickachtich

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 92