't 83 KLACHTEN VAN BEWONERS. man wasdan off eenige edelluyden mede gelogeert waeren deur den Haghe, seyde daervan nyet te weeten. Ick hebbe voorts by my ontboden Jannitgen Gerritsdr., huysvrouwe van Mandy Jacobsz., die ick verstaen hadde, dat lange tijt gewoent heeft by Swaentgen in de castelenye, d’welcke by my geeoemen zijnde, verclaerde, dat se vóór de troublen by de voorsz. Swaentgen gewoent heeft we xvi jaeren geduyerende, welcke tijt de Prince van Orangien, hoger memorien, ende andere heeren verscheyden reysen op ’t Hoff geweest zijn ende dat de edelluyden ende ander hoffgesin van dezelve heeren alle gelogeert waeren op ’t Binnen- ende Buytenhoff, zonder dat se weet, dat eenige gelogeert waeren deur den Haghe, seggende voorts, dat als eenige bedden op ’t Hoff ende in de casteleneye gebreck waeren, dat se alsdan gewoon waeren te gaen in de cloosters ende aldaer eenige bedden met haer toebehoeren te leenen, die wedergebracht werden als die gebesicht waeren. De voorsz. Mandy Jacobsz., voor my ontboden zijnde, es tenzelven daghe mede geeoemen ende heeft my geseyt, hoe dat hy hyer te lande es geeoemen mitten Grave van Bossu ende dat zijn moeder was lavandière ende dat hy zulex wel weet, dat alle de edelluyden ende hoffgesin van den voorsz. Grave gelogeert waeren op ’t Binnenhoff ende eenige op ’t Buytenhoff, ende naementlijck in ’t huys, daer nu uuthangt het waepen. van Oraengien, ende in ’t huys van Jan Aertsz. Lap, zonder dat hy weet, dat eenige van dezelve edelluyden off andere van ’t hoffgesin gelogeert werden deur den Haghe ten huyse van eenige suppoesten off burgers.- Waernaer zoe hebbe ick ontboden den Secretaris Hogenhouck ende hem affgevraecht, off de huysen op Buyten- ende Binnenhoff vry gehouden werden ende om wat oersaecken, daerop dezelve my ter antwoorde gegeven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 93