84 KLACHTEN VAN BEWONERS. ’t Buyten- ende Binnenhoff, plach ende nyet deur den Hage, gelijck advijs in ’t cort in dese saecke te van Uwe Mo. E.), Ende omme mijn geven soude my duneken (onder correctie dat men den supplianten nyet meer en zoude beboeren te beswaeren dan van outs plach te geschieden (alsoe ’t een beswaerlicke saecke es, al stadich hospites in zijn huys te moeten recipiëren) ende dat de huysen, staende opten gront van ’t Hoff, d’welcke schynen van outs geaffecteert te zijn mitte laste van des Gouverneurs off Stadthouders hoffgesin te recipiëren, dezelve last noch zouden schuldich zijn te supporteren off dat de edeluyden van Zyne Excellentie, die alle zijn in des lants dienste ende wel getracteert werden, hen zelven behoren te voorsien van bequaem logijs op ’t Binnen- off Buytenhoff ff elders, daer ’t henluyden goet zoude duneken off heeft, dat noch op ’t Binnenhoff, noch op ’t Buytenhoff eenige van ’t hoffgesin van Zyne Excellentie en werden geforiert ende dat uut oersaecke dat Zyne Excellentie nyet en begeert, dat yemant van zynen edelluyden in herbergen geforiert werden ende dat vele van de andere, soe hem te kennen gegeven es, hebben exemptie van geene van ’t hoffgesin van Zyne Excellentie te logeren, seggende voorts, dat onlancx gebeurt es, dat gelogeert es geweest een van ’t. hoffgesin van Zyne Excellentie in de Caetsbaene, staende op ’t Buytenhoffdan dat Zyne Excellentie nyet en heeft willen toelaten, dat ’tzelve zoude geschieden. Om alle welcke redenen seyde de voorsz. Hogenhouck, dat de voorsz. huysen op ’t Buyten- ende Binnenhoff blyven vry zonder dat aldaer yemant ge foriert werdt, hoewel dat hem wel gedenekt, dat vóór de troublen alle ’t hoffgesin van den Stadthouder in de huysen, staende op geforiert te werden alsnu gedaen werdt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 94