85 KLACHTEN VAN BEWONERS. Aengaende ’t poinct van de nachtwaecke, daerover de supplianten hen mede beclaegen’t is waer ende hebbe van verscheyden persoenen verstaen, dat het veelal toegaet als de supplianten in haer requeste narreren; dan dyes- nyettegenstaende zoe zoude mijn advijs wesen (onder correctie als vooren), dat nyet dyenstelijck en es, dat de suppoosten van de voorsz. nachtwaecke gehelijcken zouden ontslaegen werden, maer dat eenige ordre zoude gestelt mogen werden, daerdeur de suppoesten, waeckende als commissarisen, meer zouden mogen werden gerespecteert ende meerder authoriteyts hebben, ’twelck my dunckt dat zoude geschieden indyen dat uute burgemeesteren, schepenen ende vroetschappe van den Haghe mede zeker getal van commissarisen zoevele als van de sup poesten vercoren werden, van dewelcke eene altijts mitten commissaris van ’t Hoff gesaementlijck de waecke zouden besorgen, gelijck ick bev'inde, dat in den jaere xvc lxv by den Hove ende die van den Haghe geordonneert es geweest, waermede veelal cesseren zouden de inconveni- enten, by den supplianten voortgewent. zouden behoeren de costen van dezelve forieringe gedragen werden by de burgers van den Haghe, die mits de grote affluentie van ’t volck te hove te doene hebben grotelijcks heur prouffijt doen, daer ter contrarie de suppoesten hoe langer hoe meerder mitte swaere huyshuyer ende de dierte van alle dingen werden belast zonder eenich merckelijck voordeel van de voorsz. vreembde luyden te genyetenofte dat ten minsten te wege mochte gebracht werden by de Heeren Staten, dat de forieringe ende service mede betaelt werden uut de gemeene middelen opte voet ende gelijck in alle de steden van Hollant jegenwoerdelijck gedaen werdt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 95