87 KLACHTEN VAN BEWONERS. gunnen den voorn. Jacob sijn leeffdage lanck geduyrende die wooninge ende camere, staende aen die put binnen den voornoemden Hove, behoudelick dat nae synen over- lyden dieselve camere niet en soude impetrabel wesen ende alsoe die voornoemde Jacob ende die suppliante anders in die werelt niet en hebben dan de voorsz. wooninge, den leven lanck van den voorsz. Jacob ende niet langer, ende dieselve suppliante, ingevalle hy Jacob vóór storve, niet meer hebben noch behouden en soude dat sy met spinnen soude moegen winnen ende dat sy dan de voorn, camere ende wooninge soude moeten ruymen, soe soude haer ’tselve commen tot grooten ver- driete, biddende ende versouckende seere ootmoedelick, dat ons believen wille haer te gunnen ende consenteren ingevalle oft die voorsz. Jacob eer storve dan zou (leg. zy), dat sijn (leg. sy) in dyen gevalle die voorn, camere ende woeninge alsdan voortaen haer leven lanck geduyrende sal moegen blyven habiteren ende bewoonen, gelijck ende in alder manieren als de voorn. Jacob ende sy suppliante nu doende sijn, ende daervan te verleenen onsen brieven in behoorlicker formen. Soe is ’t dat wy de saecke voorsz. overgemerct, besondere den langen ende getrouwen diensten, die de voorn. Jacob Clamp ons ende onsen voorsaten in diverschen staten ende officien gedaen heeft gehadt, wy om dese redenen ende anderen ons daertoe porrende, hyerop gehadt ’t advijs eerst van de luyden van onsen reeckeningen in Hollandt ende voorts van onsen getrouwen, ende lieven die hooft ende tresorier-generael van onsen domejnen ende financiën, wy de voorn. Elisabeth suppliante by deliberatie van onsen seer lieve ende seer beminde vrouwe ende moeye, die Eertshertoginne van Oistenrijck, Hertoginne ende Gravinne van Bourgonguen etc., voor ons regente ende gouvernante in onsen landen van herwaertsover, gegunt ende geconsenteert hebben,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 97