88 KLACHTEN VAN BEWONERS. gunnen ende consenteren by desen, dat in gevalle der afflyvicheyt des voorschreven Jacob Clamp, haer man, vóór haer, sy 't voorschreven huys ende woeninge sal moegen gebruycken ende bewoonen haer leven lanck ge- duyrende in alder vougen ende manieren als sy nu tsamen doen, behoudelick dat sy gehouden sal wesen, soe wanneer wy ofte onse voorschreven vrouwe ende moeye in den Hage commen sullen, ’tselve huys te ruymen ofte bequaeme plaetse daerinne te hebben daer onsen dyenaeren oft van onsen voorsz. vrouwe ende moeye sullen moegen logieren ontbieden' daeromme ende bevelen denselven van onsen reeckeningen in Hollandt ende alle onsen rechteren, justicieren, officieren, dienaren ende ondersaten, dat sy de voorschreven Elisabeth, indyen sy langer leeffde dan heuren voorschreven man, van desen onsen gunst ende consent ende van al den inhouden van desen, heure voor schreven leven lanck geduyrende ende onder die conditiën vooren verhaelt doen laeten ende gedoogen rustelick, vredelick ende volcomelick genieten ende gebruycken, sender hyer te doene oft laten geschien eenich hinder, stoot, letsel ofte moeyenisse ter contraryen, want ons alsoe gelieft. Des t’ oirconden hebben wy onsen zegel hyeraen doen hangen. Gegeven in onser stadt van Mechelen den xxmen dach van Februario in ’t jaer ons Heeren duysent vijffhondert drye ende twintich ende van onsen rijcken, te wetene van den Roomschen ende Hongrien etc. ’t vijfste ende van Spangien ’t achste. Op de plijckestont geschreven By den Keyser in synen Raede. OnderteyckentDubliout.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 98