C o p i e. 89 KLACHTEN VAN BEWONERS. Kaerle, by der gracie Goots, Roomsch Keyser, altijt vermeerder tsrijcx, Coninck van Germanien, van Castillen, van Leon, van Grenade, van Arragen, van Napels, van beyden Cecillen, van Majorque, van Sardeine, van den eylanden van Indyen ende vaster eerde, der zee, oceane, Eertshertoge van Oistenrijck, Hertoge van Bourgonguen, van Lothier, van Brabandt, van Lemburch, van Luxenburch ende van Gelre, Grave van Vlaenderen, van Artoys, van Bourgonguen, Palsgrave ende van Henegouwe, van Hollandt, van Zelandt, van Ferrette, van Haguenault, van Namenende van Zutphen, Prince van Zwaeve, Mercgrave des Heylichs Rijcx, Heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der stadt, steden ende landen van Utrecht, Overysele ende Groningen ende dominateur in Asie ende in Affrijcque, allen dengenen, die dese onse letteren sullen syen ofte hooren leesen, saluytAlsoo mits den overlyden van Meester Jan Plumeon, in syne leven clerqe van der Hage, laeste bewoonder van seeckere huysinge, staende binnen onsen Hove in den Haege, gemaemt (sic) die kinderkamer, vaceert ende open staet, ende dat Jan Sohier, deurwaerder extraordinaris in onsen voorschreven Hove, ons gesup- pliceert heeft om ’t gebruyck van deselve wooninge te moegen hebben, tenminsten tot onsen wederseggen, doen te weten, dat om ’t goedt rapport, ons gedaen ,van den persoon van den voorschreven Jan Sohier, hebben wy by advyse van onsen seer lieven ende getrouwen riddere van onser ordine ende stadthouder-provinciael van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt ende Utrecht, den Heere van Beveren, denwelcken de voorsz. Jan Sohier seeckere jaeren getrouwelicken gedyent heeft, in recompense van deselve syne diensten gegunt ende gunnen by desen de voorsz. wooninge, geheten de kindercamer, omme die te besitten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 99