ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDES-PENNINGEN. (i6de, i7de In het Haagsch Jaarboekje voor 1899 hadden wij het voorrecht om de symboliek op Nederlandsche Oranje- penningen te bespreken, thans zij het ons vergund deze beschouwingen voort te zetten naar aanleiding van eene andere groep historiepenningen. In 1898 het jaar der inhuldiging van onze Oranjevorstin lag de keuze van de te bespreken medailles voor de hand, uit den aard der zaak waren het de Oranjepenningen die onze aandacht vroegen. Ook 1899 heeft voor ons land en onze stad een feit van historische beteekenis gebracht; hoe men de Vredesconferentie, gehouden in het Huis ten Bosch, „omgeven door een groot woud en diepe slooten”, zooals een vreemdeling zich eenigszins romantisch uitte, ook moge beoordeelen, hoe men haar resultaten moge waar- deeren, onze nakomelingschap zal bij zijn algemeene ge schiedenis studiën het jaar 1899 moeten leeren onthouden als het jaar der vredesconferentie, vandaar dat onwillekeurig onze aandacht gevestigd wordt op penningen betrekking hebbende op Vrede, Vredesonderhandelingen, Vredes verdragen, enz. en i8de eeuw).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 9