PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 90 goed opgedolven, i) dan vond men in die dagen oproerige geschriften aangeplakt aan het Stadhuis te ’s Gravenhage, waarbij den Prins hetzelfde lot werd voorspeld als de gebroeders de Witt hadden ondergaan, indien het hem niet onverwijld gelukte de Franschen terug te jagen waarlijk, Willem III had zulke dreigementen niet noodig om tot zijn taak aangespoord te worden, maar het vol brengen dier taak was bijna meer dan van menschelijke kracht kon worden gevorderd. Om de basis der Fransche oorlogsoperatiën aftesnijden deed de Prins, in het begin van den winter een onverhoedschen aanslag op Charleroy, die echter niet gelukte, en midderwijl was men in den Haag in doodsangst, want bij het invallen van de vorst maakten de Franschen zich gereed om over het ijs Holland binnen te rukken. Vooral op den Haag was het gemunt, en ongetwijfeld zoude de stad meêdoogenloos geplunderd en verbrand zijn geworden, indien de dooi niet plotseling ware tusschen beide gekomen, -’) zoodat de vijand, die reeds tot Bodegraven en Zwammerdam was doorgedrongen, ijlings tot den terugtocht werd gedwongen. Intusschen had men toch in den Haag, zoo goed en kwaad als ’t ging, maatregelen tot verdediging genomen: 3) nevens de gewapende burgers, werden vrijwilligerskorpsen opgericht en inderhaast gedrild; boomen werden in het Bosch geveld om de toegangen langs Maliebaan en Koe kamp te versperren. Naar alle waarschijnlijkheid zou evenwel door een en ander niet veel zijn uitgewerkt, indien de vijand werkelijk was komen opdagen, maar t) Rousset. Histoire de Louvois (éd. in 40, 1862) Vol. I., p. 385. Brief van Luxembourg aan Louvois van 1 November 1672. s) Luxembourg aan Louvois, 3 Januari 1673, Rousset L, p. 410. Due d’Aumale, Histoire des Princes de Condé, VIL p. 384. Valkenier, ’t Verwerde Europa, bl. 838 en 844 en Vervolg daarop, bl. 153.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 100