PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. 93 Valkenier 1.1., bl. 619. Histoire de Guillaume III, D. I., bl. 106. 2) Valkenier, bl. 783. 3) Zie het gedichtje van Huygens „Danssers onschuld”. Ge dichten, VIII., bl. in. na ettelijke dagen gelukte, toen men bij Kijkduin slaags geraakte. Daarmede werd onze kust van de Engelschen bevrijd, waarvan het eerste gevolg was dat de troepen, die in de duinstreek verspreid hadden gelegen om een landing afteweren, nu gebruikt konden worden voor een aanslag op Naarden, die volkomen gelukte, en waardoor het gevaar werd afgewend dat Amsterdam bedreigd hield; en toen de Prins vervolgens den veldtocht langs den Rijn mocht volbrengen, die met de verovering van Bonn werd bekroond, zagen de Franschen zich alras tot den aftocht genoodzaakt, zoodat de staat van zaken niet weinig verbeterd was toen de Prins den 8 December in den Haag terugkeerde. Gaarne had men hem daar in zege praal ingehaald, doch hij wist zich aan die ontvangst te onttrekken en in stilte het Binnenhof te bereiken. Daags daarna, toen zijne terugkomst bekend werd, moest hij zich echter de hulde der burgerij doen welgevallen, die eenigen uit haar midden afvaardigde om hem geluk te wenschen, waarop, toen Z. H., na gehouden inspectie, zich aan een venster plaatste, allen de lucht deden daveren van hun salvo’s ter eere van den jeugdigen overwinnaar. Kort daarop was er nieuwe reden tot verheuging: de vrede met Engeland kwam, schier onverwacht, tot stand en de afkondiging daarvan gaf aanleiding tot eene feest viering, zooals in den Haag sedert lang niet gezien was, -) maar waarvan de uitgelatenheid door sommigen weinig voegzaam werd 'geoordeeld, na de zware beproevingen, die men nog zoo even had doorgemaakt. 3) De veldtocht van dat jaar verliep met afwisselend gelukmocht de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 103