98 PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG. Histoire de Guillaume III, D. 1., bl. 208. 2) Mignet, 11. IV., bl. 669-672. 3) De Spaansche ambassade was toen, sedert een jaar, gevestigd in het iluis van Assendelft in het Westeinde, het tegenwoordig gebouw der Britsche Legatie. tijd evenwel kwam het bericht dat de vrede geteekend was. Het behaald voordeel kon nu niet worden voortge zet. Hevig verstoord keerde de Prins terug naar den Haag, waar hij door de burgerij met blijdschap ontvangen werd; ook de Staten, misschien meer welstaanshalve dan uit drang van het hart, sloten zich aan bij dat vreugdebe toon de Heer van Nassau-Ouwerkerk, die ’s Prinsen leven in den slag had gered, ontving als blijk van waar- deering een eeredegen met gouden gevest. Maar de Prins zelf verliet weldra den Haag om te Dieren ter jacht te gaan en hij bleef zich daar onthouden ook toen, nadat het vredesverdrag tusschen Frankrijk en Spanje ingelijks geteekend was, de plechtige viering van den vrede in den Haag plaats vond. Daarbij onderscheidde zich de nieuw aangekomen ambassadeur van Lodewijk XIV, graaf d’Avaux, 2) voor wiens woning de voorbijgangers zich den geheelen namiddag konden laven aan den wijn, uit twee fonteinen vloeiend, en bij wien in den avond, onder het geklank der muziek en het ontsteken van illuminatien en vuurwerk, open huis werd gehouden voor allen, die hem hunne gelukwenschen kwamen aanbieden, terwijl daarentegen het hotel van zijn ambtgenoot van Spanje, don Emanuel de Lira, gesloten bleef, 3) en de afwezigheid van Temple algemeen werd opgemerkt. Gedurende de tien jaren, die daarop volgden, bleef de vrede bewaard. Maar terwijl de wapenen rustten, was de diplomatie met des te meer ijver aan den arbeid, en ’s Gravenhage werd wederom, wat het reeds in den tijd

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 108