Den 17" Mei d. a. v. had de opening plaats van zijn testament dat den 19-1' October 1695 verleden was voor Adriaan Sterrevelt, „Openbaer ende bij den Hove van Hollandt geadmitteert Notaris in ’s-Gravenhage resideerende”. Kronyk van het Historisch Genootschap, D. VII., bl. 405 en vgg. Dat voorgevoel werd niet bedrogenwel was in het volgend voorjaar ’s Konings gezondheid in zooverre her steld dat hij weder te paard kon stijgen en deelnemen aan het geliefkoosd jachtvermaak, maar daardoor juist werd de afloop verhaast; de kracht om de teugels be hoorlijk te hanteeren, had hij niet langer; bij een struikeling over een onbeteekenenden molshoop, liet hij het paard los, dat stortte en hem ter aarde deed vallen, waarbij hij het sleutelbeen brak. Op zich zelve was de breuk niet gevaarlijk, maar ’s Konings uitgeput gestel bleek tegen den schok niet bestand. In den morgen van Zondag, den 9" Maart, gaf hij den geest. 3) Lang daarna werd nog in een weinig bezocht gedeelte van het park van Hamptoncourt, nabij eenige oude olm- boomen, de plek aangewezen waar, volgens overlevering, de noodlottige val zou hebben plaats gehad, waardoor het leven van Willem III werd verkort. Dat die boomen thans nog bestaan is niet waarschijnlijk; vermoedelijk is die plek thans ten eenenmale vergeten. Daaren tegen werd een elftal jaren geleden in een ander afge legen oord, te Brixham, op de Zuidkust van Engeland, een standbeeld voor den Koning opgericht, zoo dicht mogelijk nabij de plaats, waar hij in 1688 zijne banier plantte. Gelijktijdig werd te Belfast een ruiterbeeld ont huld, ter herinnering aan den vorst, wiens naam nog op den huidigen dag, in de Protestantsche streken van Ierland hoog in eere wordt gehouden. Maar te ’s-Gravenhage, dat zich beroemen mag de geboorteplaats van dien vorst IIO PRINS WILLEM III IN BETREKKING TOT DEN HAAG.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 123