J. H. Hora Siccama. PRINS WILLEM HI IN BETREKKING TOT DEN HAAG. Ill te zijn, en dat, gelijk in de voorgaande bladzijden getracht werd aan te toonen, gedurende zijn geheele leven in zoo innige betrekking tot hem heeft gestaan, zoekt men te vergeefs naar eenig monument tot aandenken aan den man, die zich in de geschiedenis van Europa, onder de eersten van zijn tijd, een zoo grooten naam heeft verworven. Evenwel, er bestaat vooruitzicht op herstel van dat verzuim. Mogen de pogingen, die, naar aanleiding van den tweehonderdvijftigsten gedenkdag zijner geboorte, worden voorbereid om alsnog door een blijvend gedenk- teeken de herinnering aan Willem III in ons midden te verlevendigen, met gewenschten uitslag worden bekroond. Voor den Haag zal dat niets meer zijn dan de voldoening eener eereschuld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 124