ii5 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. van den bloei der Haagsche lakenindustrie hun verblijf hielden, bemerken wij aan de groote drukte en de vele uithangborden, dat wij ons bevinden op een punt van levendig vertier. Eerst gaan wij voorbij een huis genaamd het A. B. C.”, nu onlangs gekocht door Hendrick Lenchton, uit Londen, gehuwd met Francina Guldemont, geen boekverkooper of schoolmeester, zooals wij uit het opschrift zouden afleiden, maar „camerlingh” van hare Hoogheid. Verder aan de Noordzijde, lezen wij het opschrift: „in de Visser”. Dit huis wordt bewoond door Pieter de Brouwer, Notaris, terwijl aan de overzijde gelegen is het huis genaamd „de Kapraven”, toebehoorende aan Evert Heijndrickss. Splinter, bakker. Verder zien wij nog verscheidene andere neringdoenden, maar daartusschen ook sommige ambtenaren op de verschillende „comptoiren”, Mr. Pieter Swartendijck, Advocaat, Juffrouw Elisabeth Slingerlandt en anderen. Uit de Vlamingstraat de Veenestraat ingaande, vallen ons eveneens verscheidene uithangborden in het oog, onder anderen aan de oostzijde: „het Duijfken”, waarvan Catharina van den Bench, wed. van Johannes van Royen, bakker, eigenaresse is, „het Dorp van Spa”, onlangs gekocht door Pieter Lucass van Wielick; den „suijcker- backer” Pieter Revenge en het „Vliegende Paerdt” van Gerardt van Gronsveldt. Hier wonen ook Jacobus Ramel, „goutsmith” en Jan Blom, „pasteijbacker”, terwijl Johan van der Houven, „Apothecaris”, in dezen winkel zijne „cruijderijen” fijn stampt in den zwaren koperen vijzel en zijne geneesmiddelen aan den man brengt. Ook hier in deze straat ontbreken de advokaten niet, die door de geheele stad verspreid zijn. Onder de bewoners vinden wij ook nog Marcus van der Houven,. Burgemeester, de „Clercq” van Velsen, de Wed. van den Kapitein van Bladen enz. enz. en op den hoek van de Markt staat het

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 128