5 116 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. huis genaamd „het Rochie” in 1663 gekocht door Adriaen van Waspiek. Op de Markt gekomen, slaan wij links om en gaan dan voorbij Johannes van Naesthoven, „pasteij-backer” in het „Wapen van Engelant”, de erfgenamen van Ds. Smoutius, „bedienaer des Goddelicken Woorts”, Hillebrant van Wouw, een rijk man die 1302 gld. 10 st. moet bijdragen in de belasting van den tweehonderdsten penning, Juffrouw Onderwater, die voor 660 gld. is aangeslagen, den Ad vocaat Bosman en Johanna Guldemont in „het Wapen van Woerden” over het stadhuis, de Wed. van Ds. Adriaen Bosman, „bedienaer des Goddelicken Woorts” te Winckel, en Mr. Mathijs Sijmonss, chirurgijn. Verder zien wij op deze Markt de herberg „de Ouden Kolder”, reeds van ouds bekend, waar somtijds ook „vercoopinge” van huizen wordt gehouden. Dit huis, waar wij nu voorstaan, genaamd „de Ruijter”, wordt bewoond door Christina Battelier, Wed. van Aernout Lomanus, „confiturier ende baneket- backer”. In deze buurt is dus geen gebrek aan de zoetig heden des levens. Thans zijn wij aan de Nieuwstraat gekomen, een der oudste straten van ’s Gravenhage. Hier kunnen wij een blik slaan op het stadhuis, dat van hier gezien een fraai en deftig aanzien heeft en een statigen indruk maakt. In de tweede helft der 16dc eeuw werd het gebouwd, ter plaatse waar vroeger een kasteel stond van het oude geslacht der Brederode’s. Sedert dien tijd echter is het aanmerkelijk vergroot en heeft het vele verbeteringen ondergaan. Aan de linkerzijde wordt sedert het jaar 1600 bijwijlen het schavot opgericht om „criminele justitie” te doen, in naam van den Gerechte van ’s Gravenhage. Vroeger ge schiedde dit vóór het stadhuis, maar daar op deze plek de ruimte te klein was om de vele toeschouwers te be vatten, werd het verplaatst tusschen het stadhuis en de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 129