EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. II? kerk, waar er betere gelegenheid bestaat om zich aan „het voorbeeld te spiegelen”, zooals op een der op schriften aan deze zijde van het stadhuis staat te lezen. De Nieuwstraat inloopende, zien wij aan beide zijden aanzienlijke woonhuizen. Onder anderen dat van Juffrouw Cornelia van Wouw, in „het Claverblad”, de Wed. en erfgenamen van den Ontvanger Houtthuijn, Arent van Ravesteijn, Justinus Colyer, „Resident te Constantinope- len”, x) de Heeren van Strijen, den Secretaris Beaumont enz., allen aan de oostzijde gelegen en aan de west zijde de kinderen van Joost Jacobss. Heenvliet, Evert Hendrickss. Splinter e. a. Weder op de Markt teruggekomen, zijn wij op het gedeelte dat „het Kerckhoff” wordt geheetenhier wonen de Advocaten Johan van Wouw, Johan d’Assigny, Dr. Angelus van Wyckhuijsen, gehuwd met Johan van Wouw’s dochter, en anderen, terwijl het huis genaamd „de Roode Leeuw”, naast de Vischmarkt gelegen, op 4 Mei 1677 door de Wed. van den Apothecaris Michiel van Eeden verkocht is aan Pieter Corneliss. Overseijl te Scheveningen. Op den hoek van de Schoolstraat is de Zeevischmarkt waar men de uit Scheveningen aangevoerde visch ver koopt. De belasting van den verkoop der visch kwam vroeger ten voordeele der Graven van Holland, maar werd door Hertog Albrecht op 10 Sept. 1400 2) afgestaan aan den Magistraat van ’s Gravenhage. Het water in de pompen op deze Markt moet de bijzondere eigenschap be zitten, om de versch gevangen zeevisch zoogenaamd „in de krimp te zetten”, hetgeen den verkoopers zeer te stade komt. In de Schoolstraat, die wij eveneens even inwandelen, zien wij onderscheidene huizen van winkeliers en andere' In 1680 Ambassadeur aldaar. -) Van Stockum, 2dc deel, bladz. 197.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 130