121 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. J) In 1754 viel dit huis een groot voorrecht ten deel door het legaat van Vrouwe Maria van Duijst van Voorhout, Douairière van Baron van Reede, Heer van Renswoude enz., die haar vermogen verdeelde tusschen dit huis en de weeshuizen van Utrecht en Delft. maakt; ook werden hier de uit den oorlog teruggekeerde gewonde krijgslieden verpleegd. Den hoek omslaande, komen wij aan de Vleersteeg, waar wij de woning voorbijgaan van Michiel Coenraetss., „seembereider”. Daar er hier verder geen bezienswaardige huizen zijn, loopen wij deze straat maar vlug door totdat wij weer aan het Westeinde komen, dat wij nu aan onze linkerhand verder vervolgen langs de huizen van den Heer van Heenvliet, Geertruid van Schagen, de Vrouwe van Valckenisse, het huis van den heer Edmonts, afkomstig van zijne moeder, Vrouwe Agnieta Berck, gehuwd met den Kolonel Edmonts, den Solliciteur Nicolaes d’Overschie, de Wed. van den Kapitein Corput, Vrouwe Anna de Veer en den Notaris Arton. Hier in dit gedeelte van de straat staat het weeshuis, vroeger het klooster van St. Agneta. Dit weeshuis werd gesticht door Crispijn Janss. van Bos- huijsen, „Rentmeester” van Zuid-Holland en zijne vrouw Agneta Pieters, die bij hun dood bijna al hunne goederen aan de „ware” armen der stad nalieten. De executeuren wisten niet beter te handelen, in den geest der erflaters, dan door het oprichten van een weeshuis, daar de arm- verzorgers de ondervinding hadden opgedaan, dat het geld, wanneer zij dit aan aalmoezen uitdeelde, niet altijd de gewenschte vruchten droeg. Met toestemming van den Hove van Holland en van den Bisschop van Utrecht, kochten zij dus in 1564 een huis in de Nobelstraat. Daar dit echter weldra te klein bleek te zijn, kregen zij vergunning om het St. Agnieten- klooster in het Westeinde te bewonen. i)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 134