EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. 122 Thans zijn wij weder op het Kerkhof teruggekomen en wel aan de westzijde. Op den hoek van het Westeinde en Kerkhof zien wij het huis genaamd „de Loopschans” en verder de woning van den Procureur de Rijp. Vervolgens loopen wij achter de Kerk om en slaan links de „Toornstraat” in. In deze straat, tegenover den toren van de Groote- of St. Jacobskerk gelegen, zien wij aan onze linkerhand de woning van de erfgenamen van de Wed. van der Lisse, den Griffier en den Agent Spronsen, Ludovicus Streso, „bedienaer des Goddelicken Woorts” en Juffrouw Constantia Streso. De Zuijlenstraat, ook genaamd de Nieuwe Schoolstraat, kunnen wij niet voorbijgaan zonder er even in te loopen, want dit is een straat waar de geleerdheid haar zetel heeft opgeslagen. Tegenwoordig bevindt zich hier de Latijnsche school, die vroeger gehouden werd in de Schoolstraat, aan den kant van de Vischmarkt. De eerste Rector van de Latijnsche school was van 1542—1571 Wouter Wouterss. van Wijck, die toen een huis bewoonde in het Westeinde, op den hoek van de Vleersteeg. In de Zuijlenstraat zien wij de huizen van den tegenwoordigen Rector Limeleth en zijne zuster, de Predikantsweduwe Simonides, de Wed. van den Secretaris Naggers, enz. Het huis „de Bonte Hen”, aan de zuidzijde dezer straat, werd in 1671 gekocht door Barent van Lin te Amsterdam. De „Swarte Kater” behoort sedert 10 Maart 1676 aan Cornells van der Houck, Exploiter van den Hove van Holland. Aan de noordzijde zien wij nog de huizen van Hendrick van Adrichem, den Advocaat Dirck Corneliss Graswinckel en de erfgenamen van den Notaris Vinck. De Geest voorbijwandelende, die wij zooeven reeds aan het andere einde hebben betreden, komen wij aan de Korte Hoogstraat, ook wel betiteld met den minder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 135