123 EENE WANDELING DOOR ’s-GRAVENHAGE. schoonklinkenden naam van „Dronckemans-straat”, die wel niet toepasselijk zijn zal op de tegenwoordige bewoners of eigenaarsde namen van Louijs van Egmont, de erf genamen van Wouw, de Secretaris Willem van Alphen en anderen hebben daarvoor tenminste een te goeden klank. Daar wij hier niet verder willen afdwalen, keeren wij op onze schreden terug en zien dan in de Torenstraat aan onze linkerhand de huizen van Dirck Schouten, bakker, het huis waar „het Loer” uithangt van den chirurgijn Willem van Bourgondië, den Griffier Coenen, Frederick Valette, den Commies van Dalem en den Notaris Boudesteijn. Wederom op het Kerkhof gekomen, slaan wij linksom en gaan dan voorbij Jan van Carnebeecq, de erfgenamen van Maria van Cousland, den Procureur en Notaris Johan Louckers, de erfgenamen van den President Beaumont, de erfgenamen van den Advocaat Pieter van de Velde en daarnaast het koffiehuis „Het Hof van Holland” i) en de herberg „De Dolfijn”. Op het gedeelte genaamd „achter de Clock” aan de west zijde, wonen Cornelis Segbrouck, de Vroetschap Roelandt van Thiel en de Wed. van Hendrick Fronville, terwijl een weinig verder in de zoogenaamde „vier hoeken” Christiaen van der Poel, bakker „in de Harde Bollen” zijne brooden bakt. Achter het raadhuis is het St. Nicolaas-gasthuis gelegen, het oudste liefdadigheids-gesticht van 's Gravenhage, om trent het midden der veertiende eeuw gesticht door graaf Willem de V~ en door hertog Albrecht van Beijeren met verscheidene privilegiën begiftigd. Tegenover dit Gasthuis werd door denzelfden Vorst Op de plaats van het huis van de erfgenamen van de Velde, later „de Vijf Haringjes” geheeten en „het Hof van Holland”, staat nu het Gebouw der Assurantie-Maatschappij „de Neder landen”. Zie Haagsch Jaarboekje 1898, p. 231.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 136