EENE WANDELING DOOR’s-GRAVENHAGE. I24 Zie de aanteekeningen van Prof. Fruin op Droste. een kapel gebouwd, die na de Hervorming eerst voor een korenwaag gebruikt en in 1615 met de belendende huizen verkocht werd door de Regenten van het St. Nicolaasgesticht aan den Magistraat van ’s Gravenhage, die er een vleeschhal van maakte, waar wij nu dagelijks de uitstalling kunnen zien van de beste vleeschsoorten. Vóór het St. Nicolaasgasthuis, slaan wij nu linksom de Oude Molstraat in. Aan de westzijde zien wij de huizen van de Wed. van Mr. Jacob de Bye, de erfgenamen van den Pensionaris Kinschot enz., terwijl aan de oostzijde ons twee zonderlinge uithangteekens in het oog vallen. Het eene, waarop men „Abrahams offerande” aanschouwelijk ziet voorgesteld, versiert het huis van Hendrick Engouw of Enjou, goudsmid, terwijl het andere „de Hont in de Poth”, naar wij hopen niet met voorbedachten rade geplaatst is op het huis toebehoorende aan Francois Caron, predi kant, vermoedelijk een gewettigde voorzoon bij eene Japansche vrouw van den bekenden Francois Caron, ge wezen opperhoofd der O.-I. Compagnie in Japan, gehuwd met Constantia Boudaen, dochter van den Raadsheer Boudaen. x) De eerste straat waar wij nu aankomen, is de Nobelstraat. Deze straat bevat, evenals haar buurvrouw de Korte Nobelstraat, verscheidene aanzienlijke heerenhuizen be woond door deftige lieden, onder anderen door den Raads heer Wierts, Francois Haultijn, de Advocaten Maerten Kemels, Johan Hanedoes, de erfgenamen van den Raads heer Fagel, Dr. Commenicq, de familie Hanneman en de erfgenamen van den Procureur d’Overschie, een rijke familie die nio gld. moet opbrengen in de belasting van den 2oo5te" penning, Dr. Johan Stalpert v. d. Wiele en de dames Johanna en Jacoba van Dorp. In deze straat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1901 | | pagina 137